Warning!

Close

Regulamin ważny od 25.12.2014

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ANALIZATORY.PL

§ 1 Postanowienia ogólne

1.        Sklep Internetowy jest własnością i jest prowadzony przez Usługodawcę.

2.      Sklep Internetowy jest platformą teleinformatyczną (systemem informacji i zdalnego wyboru oraz zakupu towarów), umożliwiającą Użytkownikom zapoznanie się z towarami Sprzedawcy, w tym z cenami i dostępnością towarów, zawarcie umowy sprzedaży. W tym celu Usługodawca udostępnia Użytkownikom odpowiednie narzędzia systemowe oraz świadczy Usługi na zasadach określonych w Regulaminie.

3.        Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym, dostarczania zamówionych produktów Nabywcy, uiszczania przez Nabywcę ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Nabywcy do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

4.     Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym jest zapoznanie się przez Użytkownika z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji zamówienia.

5.       Wszystkie towary oferowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

6.      Korzystanie ze Sklepu Internetowego przez Użytkownika możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących minimalnych wymagań technicznych:

a)        komputer lub inne urządzenie z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Java, JavaScript i cookies,

b)        aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

7.     Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego, w tym, w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.

8.        Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Użytkownika.

9.    Przeglądanie towarów Sklepu Internetowego nie wymaga rejestracji. Samodzielne składanie zamówień przez Użytkownika na towary znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego wymaga zarejestrowania się zgodnie z postanowieniami § 3 Regulaminu.

10.       Użytkownik korzystający ze Sklepu Internetowego zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu.

§ 2 Definicje

1.        Sprzedawca i Usługodawca – AFRISO Sp. z o.o., z siedzibą w Szałszy, ul. Kościelna 7, 42-677 Czekanów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000066141, REGON: 273439075, NIP: 631-19-79-176, o kapitale zakładowym w wysokości 300 000,00 zł.

2.       Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, lub posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która korzysta ze Sklepu Internetowego.

3.        Nabywca – Użytkownik, który zawarł Umowę Sprzedaży.

4.    Sklep Internetowy – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę, dostępny pod adresem elektronicznym www.analizatory.pl, za pośrednictwem którego Użytkownik może uzyskać informacje o towarach i ich dostępności oraz kupić towar u Sprzedawcy.

5.        Potwierdzenie zamówienia – wiadomość elektroniczna wysłana przez Sprzedającego na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika (poprzez zdalne wypełnienie elektronicznego formularza w Sklepie Internetowym) potwierdzająca, że wskazane w jej treści zamówienie może zostać zrealizowane przez Sprzedającego.

6.        Promocje specjalne – oferta na towary sprzedawane w cenach specjalnych, z okazji prowadzenia przez Sprzedawcę wyprzedaży, promocji oraz akcji specjalnych.

7.        Karta płatnicza – elektroniczny środek płatności, który umożliwia jej posiadaczowi, bezgotówkowe dokonywanie transakcji pieniężnych. Akceptowane są następujące karty płatnicze:

a)        Karty organizacji Visa – kredytowe i z odroczoną płatnością, debetowe, biznesowe;

b)        Karty organizacji MasterCard – kredytowe, debetowe, biznesowe, Maestro.

8.        Polityka Prywatności – zbiór zasad dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkownika stanowiący integralną część Regulaminu dostępny w Sklepie Internetowym.

§ 3 Rejestracja i zamawianie towaru

1.        W celu rejestracji w Sklepie Internetowym należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko (ewentualnie nazwę firmy oraz imię i nazwisko osoby działającej w imieniu firmy, a także numer NIP oraz dane niezbędne do wystawienia faktury), adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, zaakceptować Regulamin Sklepu Internetowego oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Nabywcy.

2.        Rejestracja w Sklepie Internetowym, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego, są nieodpłatne.

3.        Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

4.        Zamówienie może być złożone poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego w Sklepie Internetowym.

5.        Podczas składania zamówienia w Sklepie Internetowym Użytkownik podaje dobrowolnie swoje dane osobowe, tj.: imię i nazwisko (ewentualnie nazwę firmy oraz imię i nazwisko osoby działającej w imieniu firmy, a także numer NIP oraz dane niezbędne do wystawienia faktury), adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego.

6.        Przed potwierdzeniem powyższych danych w Sklepie Internetowym Użytkownik oświadcza, iż wskazane wyżej dane są prawidłowe. Podanie wskazanych wyżej danych jest niezbędne w celu zawarcia i prawidłowego wykonania umowy.

7.        Sprzedawca zobowiązany jest do potwierdzenia zamówienia Użytkownika maksymalnie do następnego dnia roboczego od momentu jego złożenia.

8.        Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia przez Sprzedawcę jest prawidłowe wypełnienie oraz przesłanie przez Użytkownika formularza zamówienia udostępnionego podczas procedury zamawiania towarów.

9.        Zamówienie jest skuteczne, jeśli Użytkownik prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe, w tym adres dostawy, na który towar ma być wysłany oraz numeru telefonu i adresu e-mail.

10.    Złożenie zamówienia przez Użytkownika oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia Umowy Kupna-Sprzedaży zamówionego towaru.

11.    W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedawca skontaktuje się z Nabywcą. Jeśli kontakt z Nabywcą nie będzie możliwy, Sprzedawca ma prawo do anulowania zamówienia.

12.    W przypadku podania przez Nabywcę błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

13.    Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Nabywcy wskazany w koncie Nabywcy lub formularzu zamówienia zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Sprzedawcę zamówienia złożonego przez Nabywcę, co decyduje o chwili zawarcia umowy (umowa na odległość).

14.    W przypadku rezygnacji z zamówienia należy niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą.

15.    Złożenie zamówienia przez Nabywcę jest równoznaczne z upoważnieniem Sprzedawcy do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania podpisu Nabywcy.

16.    Złożenie zamówienia przez Nabywcę jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie przez Sprzedawcę danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 poz.883.

§ 4 Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1.        Logowanie do Sklepu Internetowego odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Użytkownika.

2.        Użytkownik, który zarejestrował konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu Internetowego, w tym składać zamówienia na towary dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego.

3.        Sprzedawca uprawniony jest do zablokowania konta Użytkownika, jeżeli uzna jego działanie w ramach Sklepu Internetowego za naruszające powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego regulaminu. O zamiarze zablokowania konta Użytkownika zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie Internetowym.

4.        Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego mogą być zgłaszane Sprzedawcy za pośrednictwem sklep@analizatory.pl

5.        Reklamacje dotyczące towarów mogą być zgłaszane stosownie do postanowień § 9 Regulaminu.

6.        Zgłoszenia dotyczące nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego, jak również reklamacje dotyczące towaru, będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.

7.        Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie Internetowym jest Użytkownik, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Użytkownika.

§ 5 Informacje o towarach

1.        Informacje o towarze dostępnym w asortymencie Sklepu Internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży (kupna) w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

2.        Ceny towarów wskazanych w Sklepie Internetowym:

a)        są cenami netto (bez VAT) i podawane w EURO przeliczane na złote polskie, wg kursu sprzedaży z tabeli C NBP z dnia złożenia zamówienia;

b)        nie zawierają kosztów dostawy.

3.        Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach towarów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju Promocji specjalnych. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

4.        Podane na stronie Sklepu Internetowego ceny są wiążące w chwili składania zamówienia przez Nabywcę.

5.        Oferty na towar pochodzący z Promocji specjalnych dostępne są do wyczerpania zapasów. Z powodu ograniczonej ilości towarów w ww. ofertach zamówienia złożone po wyczerpaniu zapasów nie będą mogły być realizowane, o czym Nabywca zostanie poinformowany drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną przez pracownika Sprzedawcy w terminie do 2 dni roboczych od złożenia zamówienia.

6.        Promocje specjalne dostępne jedynie w Sklepie Internetowym są specjalnie oznaczone i dotyczą tylko i wyłącznie Sprzedaży.

7.        Promocje specjalne dostępne tylko w Sklepie Internetowym wiążące się z zakupem innego towaru są ważne jedynie przy spełnieniu warunków Promocji opisanych na karcie towaru. Ilość towarów w Promocji jest ograniczona.

§ 6 Modyfikacje zamówienia

1.        Nabywca może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu nadania przez Sprzedawcę przesyłki z przedmiotem zamówienia do Nabywcy. Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości, bądź z części produktów składających się na zamówienie, zmiany w adresie dostawy, lub zmiany danych na fakturze. Nie jest możliwe anulowanie zamówienia zrealizowanego.

2.        Zasady zwrotu należności Nabywcy zostały szczegółowo opisane w § 11 niniejszego Regulaminu.

3.        Zmian w Zamówieniu można dokonywać wysyłając odpowiednią dyspozycję za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na adres: sklep@analizatory.pl

4.        Nabywca otrzyma potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Nabywcę w procesie składania zamówienia.

§ 7 Formy płatności

1.        Nabywca posiada prawo wyboru sposobu dostawy towaru oraz formy płatności, zgodnie ze wskazaniami dokonanymi w formularzu zamówienia.

2.        Sprzedawca akceptuje następujące formy płatności:

a)        płatność za pobraniem – gotówką przy odbiorze przesyłki za pośrednictwem kuriera,

b)        płatność kartą płatniczą – Express Payment za pośrednictwem płatności PayU. Płatność następuje przez Internet w trakcie składania zamówienia. zamówienia opłacone kartą płatniczą są realizowane jedynie pod warunkiem uzyskania pozytywnej autoryzacji od operatora płatności elektronicznych oraz banku Klienta,

c)         płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy. zamówienie realizowane będzie po wpływie środków na rachunek bankowy Sprzedawcy,

d)        płatności elektroniczne – szybki przelew za pośrednictwem płatności PayU.

3.        Zamówienie towaru zostanie przekazane do realizacji niezwłocznie po zaksięgowaniu środków pieniężnych na koncie bankowym AFRISO, a w przypadku wyboru płatności za pobraniem w momencie skompletowania towaru.

4.        Płatności należy dokonywać na wskazany niżej rachunek bankowy Sprzedawcy: AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7 42-677 Czekanów Nip 631-19-79-176 Nr rachunku bankowego 97 1140 1179 0000 5961 7600 1001 tytułem: [numer zamówienia]

§ 8 Czas realizacji zamówień i dostawa towarów

1.        Dostawy towarów zamawianych w Sklepie Internetowym realizowane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.        Sprzedawca obowiązany jest do dostarczenia zamówionych towarów bez wad fizycznych i prawnych.

3.        Termin realizacji zamówienia i dostawy towaru do klienta wynosi maksymalnie 5 dni roboczych.

4.        W przypadku zamówienia kilku towarów, w których opisie wskazano różny czas realizacji, czas realizacji całego zamówienia to najdłuższy ze wskazanych w opisie terminów.

5.        W przypadku zamawiania produktów chwilowo niedostępnych (specjalnej konfiguracji sprzętowej) czas realizacji zamówienia może wynieść od 2 do 4 tygodni. Nabywca zostanie poinformowany o nowym terminie realizacji zamówienia w osobnym mailu do 7 dni od daty złożenia zamówienia. 

6.        Zamówione towary są dostarczane na adres dostawy wskazany w formularzu zamówienia.

7.        Koszt dostawy ponosi Nabywca, a wynosi on:

a)        Dostawa przesyłką kurierską przy wyborze płatności przelewem tradycyjnym, e-przelewem, kartą płatniczą - 16 zł brutto;

b)        Dostawa przesyłką kurierską przy płatności za pobraniem - 25 zł brutto;

c)         Odbiór osobisty - 0 zł brutto - AFRISO Szałsza, Kościelna 7 42-677 Czekanów

8.        W przypadku większych zamówień, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do realizacji ich w osobnych partiach. W takim przypadku koszt przesyłki będzie liczony jak za jedno zamówienie.

9.        Odbiór towaru musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru.

10.    Odbierając towar Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu i czy jest zgodna z zamówieniem.

11.    W przypadku zamówień niezrealizowanych z winy Nabywcy, a w szczególności w przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru zamówionego towaru, błędnego adresu lub kodu pocztowego Sprzedawca zastrzega sobie prawo obciążenia Nabywcy kosztami poniesionymi w związku z realizacją zamówienia oraz rzeczywistymi kosztami transportu towaru (także powrotnego).

12.    Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości zrealizowania zamówienia z przyczyn niezależnych od siebie. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym Nabywcę.

13.    Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Nabywcę nieprawidłowych lub niepełnych danych, w tym nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.

§ 9 Warunki reklamacji

1.        W chwili odbioru towaru Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki.

2.        Ewentualne uszkodzenia należy zgłosić kurierowi oraz mailowo do Sprzedawcy na adres sklep@analizatory.pl, nie później niż w ciągu 7 dni od odbioru przesyłki.

3.        Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień konsumenta, jakie przysługują mu wobec Sprzedawcy z tytułu rękojmi, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa (wydania produktu) na Nabywcę lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

4.        Nabywca w przypadku wystąpienia wady fizycznej lub prawnej produktu ma prawo żądać od Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej: obniżenia ceny towaru, albo odstąpienia od umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Nabywcy wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

5.        Nabywca może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Nabywcę jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Nadawcę inny sposób zaspokojenia.

6.        Nabywca nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

7.        Sprzedawca może odmówić zadośćuczynieniu żądaniu Nabywcy usunięcia wady, jeżeli usunięcie wady produktu w sposób wybrany przez Nabywcę jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem usunięcia wymagałoby nadmiernych kosztów.

8.        Jeżeli Nabywca jest przedsiębiorcą, Sprzedawca może odmówić żądaniu wymiany rzeczy wadliwej na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę produktu.

9.        Nabywca zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia wystąpienia wady Sprzedawcy.

10.    Uprawnienia Nabywcy z tytułu rękojmi za wady produktu przedawniają się w terminie dwóch lat od dnia przejścia niebezpieczeństwa na Nabywcę.

11.    Nabywca będący przedsiębiorcą traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o wystąpieniu wady w sprzedanej rzeczy.

12.    Warunkiem koniecznym, aby Sprzedawca rozpatrzył reklamację, jest dostarczenie jej przez Nabywcę reklamowanego towaru wraz z dowodem zakupu od Sprzedawcy i opisem reklamacji, Reklamację można zgłosić w oparciu o znajdujący się poniżej formularz reklamacji.

§ 10 Warunki gwarancji

Każdy towar oferowany przez Sklep Internetowy jest fabrycznie nowy i posiada gwarancję (chyba, ze zaznaczono inaczej). Okres gwarancji wynosi 3 (trzy) lata, za wyjątkiem:

·            urządzenia serii Bluelyzer – gwarancja 2 lata,

·            ogniw - gwarancja 1 rok,

·            akumulatorów i baterii - gwarancja 3 miesiące od daty sprzedaży.

§ 11 Warunki zwrotu towaru

1.        Każdy towar można zwrócić lub wymienić w terminie 14 dni od momentu otrzymania przesyłki

2.        Przesyłki „za pobraniem” wysłane na adres Sprzedawcy nie będą odbierane.

§ 12 Odstąpienie od umowy

1.        Nabywca będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym w zakresie niezwiązanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument) może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym bez podawania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 1 niniejszego paragrafu wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie 14 dni. W takim przypadku Klient zobowiązany jest do zwrotu Sprzedawcy towaru w stanie niezmienionym, w terminie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa tj. nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Koszt zwrotu towaru w wyniku odstąpienia ponosi Sprzedawca. Sprzedawca zwróci Nabywcy w terminie 14 dni uiszczoną przez Nabywcę należność zgodnie z postanowieniami § 11 regulaminu.

2.        Nabywca, który odstąpił od umowy zgodnie z ust. 1 niniejszego paragrafu, może zwrócić przedmiot zamówienia w całości lub części podczas odbioru przesyłki lub po odebraniu przesyłki. 4. Sprzedawca nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

§ 13 Warunki zwrotu należności Nabywcy

1.        Sprzedawca dokona zwrotu należności w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:

1.        anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją;

2.        zwrotu towaru;

2.        Sprzedawca dokona zwrotu pieniędzy na rachunek bankowy Nabywcy wskazany przez Nabywcę.

3.        Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Nabywcy na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania Sprzedawcy numeru rachunku bankowego Nabywcy, Nabywca nie prześle Sprzedawcy takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Nabywcę błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.

§ 14 Dane osobowe

1.        Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w Sklepie Internetowym oraz w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywania zamówień w Sklepie Internetowym. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych uniemożliwia świadczenie usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Użytkowników zakupów w Sklepie Internetowym.

2.        Dane osobowe przetwarzane są przez Usługodawcę.

3.      Administratorem danych osobowych jest AFRISO Sp. z o.o. Szałsza ul. Kościelna 7, 42-677 Czekanów, NIP: 631-19-79-176, Regon: 273439075, wpisana do KRS: 0000066141 Sąd Rejonowy w Gliwicach.

Dane kontaktowe Administratora:
- adres mailowy: mojedane@afriso.pl
- adres pocztowy: AFRISO Sp. z o.o. Szałsza ul. Kościelna 7, 42-677 Czekanów

4.        Wszelkie dane osobowe pozyskiwane za pomącą naszego serwisu przetwarzane są zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Naszym priorytetem jest ochrona praw i wolności osób, które udostępniły nam swoje dane osobowe. Korzystanie ze strony internetowej w zakresie podstawowym nie jest uzależnione od udostępnienia AFRISO Sp. z o.o. danych osobowych użytkownika. Udostępnienie danych osobowych na witrynie internetowej jest całkowicie dobrowolne. Korzystanie ze strony internetowej nie jest uzależnione od uaktywnienia cookies.

5.        Usługodawca przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Użytkownikiem i wykonywania umów sprzedaży towarów zamówionych przez Nabywcę w Sklepie Internetowym.

6.        Użytkownik wyraża zgodę poprzez akceptację Polityki Prywatności oraz stosownej klauzuli.

7.        Użytkownikowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, żądania zaniechania przetwarzania lub usunięcia jego danych osobowych przetwarzanych przez Usługodawcę, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane przez Usługodawcę z naruszeniem ustawy, albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Pozostałe prawa i obowiązki Użytkownika w zakresie danych osobowych określa Polityka Prywatności.

8.        Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika w celach marketingowych jedynie za zgodą Użytkownika wyrażoną za pomocą stosownej Klauzuli.

9.    W pozostałym zakresie zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkownika określa Polityka Prywatności.

§ 15 Postanowienia końcowe

1.        Informacje o towarach zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

2.        Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym oznacza akceptację zasad sprzedaży wynikających z powyższego Regulaminu przez Nabywcę oraz zobowiązuje go do przestrzegania zawartych w nim zasad.

3.        Sprzedawca dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego były na najwyższym poziomie, jednakże nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego.

4.        W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Użytkownika oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Użytkownika.

5.        Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Użytkownika a rzeczywistym wyglądem towaru (kolor, proporcje itp.). Nabywcy będącemu konsumentem przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami § 12 niniejszego regulaminu.

6.        W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego. Wszystkie nazwy towarów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).

7.        Wszelkie informacje na temat towarów pochodzą z materiałów publikowanych i zatwierdzanych przez Sprzedawcę.

8.        W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Użytkownika, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego. Korzystanie przez Użytkownika z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookies na urządzeniu Użytkownika, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Użytkownika. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w Polityce Prywatności.

9.        Ewentualne spory powstałe między Nabywcą niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego

10.    Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Usługodawcę, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego zmienionego Regulaminu. Zamówienia złożone przez Nabywcę przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.


Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności informuje o sposobach ochrony danych osobowych Użytkowników korzystających z Sklepu Internetowego, znajdującego się pod adresem elektronicznym www.analizatory.pl.

Brak akceptacji niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania, w tym przeglądania zawartości stron Sklepu Internetowego.

1. Administrator danych osobowych.
Administratorem danych osobowych Użytkowników jest AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677 Czekanów, Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000066141, REGON: 273439075, NIP: 631 -19- 79-176, kapitał zakładowy 300 000,00 zł właściciel Serwisu, zwany dalej „Administratorem”.

2. Cel i zakres zbierania danych. W czasie korzystania z Sklepu Internetowego oraz jego usług Użytkownik może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych. Zakres danych obowiązkowych i nieobowiązkowych jest każdorazowo określony stosownie do potrzeb usługi, z której Użytkownik zamierza skorzystać.
Administrator zbiera dane osobowe Użytkowników korzystających w szczególności z:

a) Sklepu internetowego – wszelkie dane podane przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym lub zamówienia będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu realizacji umowy sprzedaży zawartej zgodnie z Regulaminem, w tym w celu dostarczenia zamówionych towarów.

b) Kontaktu – wszelkie dane podane przez Użytkownika w celu nawiązania kontaktu z Administratorem lub pracownikami Administratora, wykonującymi określone zadania (np. usługi serwisowe) będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu odpowiedzi na przesłane zapytanie.

Wszelkie dane osobowe podane przez Użytkownika będą przetwarzane wyłącznie w celu dla jakiego zostały podane, z zastrzeżeniem, że Administrator uprawniony jest do przetwarzania podanych przez Użytkownika danych osobowych w przypadku korzystania z usług Serwisu niezgodnie z obowiązującymi przepisami. Przetwarzanie danych osobowych następuje zgodnie z przepisem art. 18 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 104 ze zm.). W przypadku wyrażenia odrębnej zgody, dane osobowe Użytkownika mogą zostać przetwarzane przez Administratora w celu:

1. przesyłania newslettera;

2. w celach marketingowych.

Prawo dostępu

a) Użytkownik posiada możliwość zdecydowania, w jakim zakresie będą wykorzystywane jego dane osobowe.

b) Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania.

c)  Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu w przypadku przetwarzania jego danych osobowych w celach określonych w art. 23 ust. 1 pkt. 5 ustawy o ochronie danych osobowych lub w przypadku, gdy Administrator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania ich innemu administratorowi danych.

d) Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Użytkownik może dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres Administratora (pkt. 1)

e) Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

2. Podanie danych jest dobrowolne. W przypadku zakupów towarów on-line podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla realizacji umowy kupna – sprzedaży zawartej zgodnie z Regulaminem.

3. Dostęp do danych osób trzecich:

a) Do danych osobowych zbieranych przez Administratora mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu, którym zostały udzielone stosowne upoważnienia.

b) Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

4. Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych. Administrator oświadcza, że przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

5.     Wyłączenie odpowiedzialności.

a)        Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług, towarów lub stron internetowych należących do innych podmiotów niż do Administratora, także w przypadku gdy informacje lub linki do innych stron zostały zamieszczone na stronach Serwisu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.

b)        Administrator nie odpowiada za działania lub zaniechania Użytkowników, skutkiem których Administrator przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.

6.     Kontakt Wszelkie dodatkowe pytania związane z ochroną danych prosimy kierować na adres ADMINISTRATORA.

7.     Zmiany Polityki Prywatności Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji.

Data: 01.10.2014


COOKIES

1.        Sklep Internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2.        Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu Internetowego i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu Internetowego. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3.        Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu Internetowego pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Usługodawca.

4.        Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a)        dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu Internetowego do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b)        tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c)         utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;

5.        W ramach Sklepu Internetowego stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6.        W ramach Sklepu Internetowego stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a)        „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu Internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu Internetowego;

b)        pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu Internetowego;

c)         „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu Internetowego;

d)        „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

e)        „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7.        W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu Internetowego mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8.        Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

9.        Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

10.    Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w menu przeglądarki internetowej.

 

Zadaj pytanie