Warning!

Close

Norma PN-EN 50379

„Wymagania dla przenośnych elektrycznych przyrządów do pomiaru parametrów spalania małych i średnich urządzeń grzewczych"

Od kilkunastu lat na polskim rynku obecne są przenośne analizatory spalin. Do niedawna ich użytkowanie nie było uregulowane żadnymi przepisami. Obecnie stan taki uległ zmianie.

W marcu 2005 roku Polski Komitet Normalizacji uznał za Polską Normę przygotowany przez CENELEC dokument: „Wymagania dla przenośnych elektrycznych urządzeń pomiarowych przeznaczonych do pomiaru parametrów spalin w instalacjach urządzeń grzewczych”. Norma ta weszła w życie z dniem 01 marca 2007. AFRISO systematycznie śledzi zmiany przepisów i z wyprzedzeniem wdraża rosnące wymagania.

Norma PN-EN 50379 omawia wymagania stawiane przyrządom pomiarowym przeznaczonym do pomiaru stężeń gazów i innych parametrów spalania, stosowanym przy pierwszym uruchamianiu i bieżącej eksploatacji urządzeń grzewczych.

Przyrządy te mogą być używane przez instalatorów, serwisantów, inżynierów utrzymania ruchu lub inspektorów do oceny działania urządzeń grzewczych opalanych różnorodnymi paliwami. Norma precyzuje szeroki zakres wymagań, które powinny spełniać przenośne analizatory spalin. Z punktu widzenia przeprowadzanych pomiarów najistotniejsze są parametry metrologiczne elementów mierzących stężenia, temperatury i ciśnienia gazów spalinowych.

Norma PN-EN 50379 składa się z trzech części:

  • PN-EN 50379-1 – Wymagania ogólne i metody badań
  • PN-EN 50379-2 – Wymagania dotyczące charakterystyki przyrządów używanych do USTAWOWYCH przeglądów i ocen
  • PN-EN 50379-3 – Wymagania dotyczące charakterystyki przyrządów używanych do nieobwarowanego przepisami prawa serwisowania urządzeń grzewczych opalanych gazem.


Konieczne jest wyjaśnienie różnic pomiędzy wymogami określonymi w części 2 i 3 normy.

W oparciu o Dyrektywę 2002/91/CE, przeprowadzone z odpowiednią dokładnością pomiary parametrów spalania urządzeń grzewczych będą rodzić konsekwencje prawne dla ich właścicieli. Do tego typu pomiarów będzie można stosować wyłącznie przyrządy spełniające bardziej restrykcyjne wymagania określone w PN-EN 50379-2.

Przyrządy pomiarowe spełniające wymagania PN-EN 50379-3 i niespełniające wymagań PN-EN 50379-2 będą mogły być stosowane jedynie do podstawowych czynności serwisowych na prostych, opalanych gazem urządzeniach grzewczych. Użytkownicy pragnący, by zakupiony analizator spalin był uniwersalnym i pełnowartościowym przyrządem pomiarowym spełniającym wymagania ustawowe powinni dokonywać wyboru spomiędzy oferty przyrządów, dla których niezależna instytucja certyfikująca stwierdziła zgodność z PN-EN 50379-2.

Instytucją, która najpoważniej zaangażowała się w przyznawanie certyfikatów na zgodność analizatorów spalin z normą PN-EN 50379 jest TÜV SÜD. Potwierdzeniem nadania certyfikatu jest ośmiokątny znak: "TÜV SÜD, Type tested, Production monitored".

Jako pierwsza certyfikat otrzymała firma AFRISO, oferująca ponadto najbogatszy asortyment certyfikowanych przyrządów pomiarowych.

Wskazówki dla użytkowników:
Opublikowana norma PN-EN 50379 wprowadza podstawy prawne wykonywania analiz procesów spalania w urządzeniach grzewczych.

Użytkownicy przenośnych analizatorów spalin powinni zastanowić się nad zakresem wykonywanych dotychczas i planowanych na przyszłość czynności pomiarowych i zweryfikować wykorzystywane, a szczególnie nowo kupowane przyrządy.

Pomogą im w tym następujące wskazówki:
 

  • Osoby zajmujące się wyłącznie serwisem term gazowych mogą poprzestać na analizatorach spełniających wymagania normy PN-EN 50379-3.
  • Podmioty zainteresowane dokonywaniem przeglądów ustawowych, ewentualnie serwisowaniem kotłów opalanych paliwem innym niż gaz powinny zaopatrzyć się w analizatory spełniające wymagania normy PN-EN 50379-2.
  • Spełnienie wymagań odpowiedniej części normy powinno być stwierdzone przez niezależną jednostkę certyfikującą, np: TÜV SÜD.
  • Znakiem poświadczającym uzyskanie certyfikatu jest ośmiokąt
  • AFRISO jako pierwsza firma otrzymała certyfikat TÜV SÜD dla szerokiego zakresu przyrządów pomiarowych.
  • Nawet najlepszy certyfikat, zaświadczający zaspokojenie wymagań bardzo restrykcyjnej normy nie zwalnia od obowiązku przeprowadzania zalecanych przez producenta przyrządu okresowych kalibracji w autoryzowanym serwisie z użyciem certyfikowanych gazów wzorcowych oraz oprogramowania dostarczanego przez producenta.


Więcej informacji o serwisie analizatorów spalin tutaj.

Zadaj pytanie