infolinia+48 32 330 33 60

Informacje o urządzeniu

Dane urządzenia

Błędny model urządzenia
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane

Informacje o rejestrującym

Dane rejestrującego

Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane

Dane osoby do kontaktu

Pole wymagane
Pole wymagane
Pole wymagane

Zgody formalne

Pole wymagane

* oznacza pole wymagane

Nr seryjny urządzenia

-

Model urządzenia

-

Numer faktury

-

Dlaczego warto zarejestrować urządzenie?

 • szybka pomoc techniczna,
 • powiadomienia o zbliżających się terminach kalibracji lub serwisu,
 • informacje o nowych wersjach oprogramowania,
 • identyfikacja urządzenia na wypadek kradzieży,
 • najnowsze oferty i informacje o promocjach.
Zamknij

Regulamin programu OSA

Regulamin świadczenia usług w ramach Oferty serwisowej „OSA”
obowiązujący od dnia 29 marca 2016 r.


§ 1 Definicje

 1. Usługodawca – AFRISO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szałszy przy ul. Kościelnej 7, 42-677 Czekanów, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000066141, NIP 631-197-91-76, o kapitale zakładowym w wysokości 300.000,00 zł.
 2. Oferta serwisowa – oferta świadczenia usług serwisowych, której zasady i warunki określa niniejszy Regulamin.
 3. Serwis - autoryzowany serwis urządzeń BlueLine, w tym analizatorów spalin, znajdujący się w siedzibie firmy AFRISO Sp. z o.o. w Szałszy k/Gliwic przy ul. Kościelnej 7, 42-677 Czekanów.
 4. Kontrahent – podmiot, który przystąpił do Oferty serwisowej na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 5. Analizatory spalin - produkty objęty Ofertą serwisową. Dotyczy wybranych modeli:
  Analizatory spalin BLUELYZER ST – Art.-Nr: 14 380 16, 44 380 16, 14 381 16, 44 381 16
  Analizatory spalin EUROLYZER STx – Art.-Nr: 46 290 10, 46 291 10, 46 292 10, 46 300 10, 46 301 10, 46 302 10
  Analizatory spalin MULTILYZER STe – Art.-Nr: 45 292 10, 45 302 10, 45 482 10, 45 462 10.
 6. Formularz zgłoszeniowy – formularz, który należy poprawnie wypełnić, aby skorzystać z Oferty serwisowej. Formularz znajduje się na stronie internetowej www.analizatory.pl.
 7. Coroczny serwis – zestaw usług serwisowych wykonywanych corocznie dla Kontrahenta przez Serwis w ramach Oferty serwisowej.
 8. Wydłużona gwarancja – okres gwarancyjny o jaki zostaje przedłużona podstawowa gwarancja producenta na Analizator spalin.
 9. Opłata serwisowa – ustalona w regulaminie, stała opłata za Coroczny serwis Analizatora spalin.

§ 2 Cel Oferty serwisowej

 1. Oferta serwisowa skierowana jest do właścicieli Analizatorów spalin spełniających wymogi niniejszego Regulaminu.
 2. Celem Oferty serwisowej jest utrzymanie Analizatorów spalin w pełniej sprawności przez cały okres objęty Ofertą serwisową za ustaloną korzystną kwotę oraz zapewnienie aktualnych certyfikatów kalibracji.
 3. Oferta wchodzi w życie z dniem 29 marca 2016 r.

§ 3 Przystąpienie do Oferty serwisowej

 1. Warunkiem przystąpienia do Oferty serwisowej jest poprawne wypełnienie Formularza zgłoszeniowego oraz wyrażenie pełnej zgody przez Kontrahenta na przetwarzanie danych osobowych w calach marketingowych.
 2. Kontrahent potwierdza przystąpienie do Oferty serwisowej:
  - dostarczając Analizator spalin (spełniający warunki poniższego Regulaminu) do Serwisu w czasie trwania jedenastego, dwunastego lub trzynastego miesiąca od daty zakupu,
  - uiszczając pierwszą Opłatę serwisową za Coroczny serwis zgodnie z stawkami wskazanymi w § 6 Regulaminu.

§ 4 Warunki Oferty serwisowej

 1. Przystąpienie do Oferty serwisowej wydłuża podstawową gwarancję producenta udzieloną na Analizator spalin orazjego wyposażenie dodatkowe, przy czym maksymalny, sumaryczny okres gwarancji wynosi 7 lat od daty zakupu.
 2. Warunkiem koniecznym do wydłużenia podstawowej gwarancji producenta jest regularne wykonywanie Corocznego serwisu Analizatora spalin oraz uiszczanie Opłaty serwisowej, począwszy od pierwszego roku od zakupu Analizatora spalin.
 3. Wykonanie Corocznego serwisu Analizatora spalin wydłuża podstawowy okres gwarancji producenta o kolejne 12 miesięcy liczony od daty wykonania Corocznego serwisu. Wydłużona gwarancja obejmuje Analizator spalin wraz z sensorami elektrochemicznymi oraz wyposażeniem dodatkowym.
 4. Wydłużenie gwarancji następuje dopiero po zakończeniu obowiązywania podstawowego okresu gwarancji producenta wskazanego w pkt. 7.
 5. Aby utrzymać ciągłość Oferty serwisowej należy dostarczyć Analizator spalin na kolejny Coroczny serwis, oraz uiścić opłatę za ten serwis, najwcześniej w jedenastym miesiącu od wykonania poprzedniego Corocznego serwisu a najpóźniej w trzynastym miesiącu od wykonania poprzedniego Corocznego serwisu.
 6. Kontrahent będzie otrzymywał drogą elektroniczną przypomnienia o zbliżającym się terminie Corocznego serwisu na jeden miesiąc przed upływem dwunastu miesięcy od ostatniego Corocznego serwisu.
 7. Podstawowy okres trwania gwarancji producenta na Analizatory spalin wynosi:
  - dla Analizatorów spalin BLUELYZER ST (Art.-Nr: 14 380 16, 44 380 16, 14 381 16, 44 381 16) 24 miesiące od daty zakupu, z wyłączeniem sensorów elektrochemicznych, na które okres gwarancji wynosi 12 miesięcy od daty zakupu.
  - dla Analizatorów spalin EUROLYZER STx (Art.-Nr: 46 290 10, 46 291 10, 46 292 10, 46 300 10, 46 301 10, 46 302 10) 36 miesięcy od daty zakupu, z wyłączeniem sensorów elektrochemicznych. Na sensor elektrochemiczny O2 producent udziela 60 miesięcy gwarancji od daty zakupu. Pozostałe sensory elektrochemiczne objęte są gwarancją wynoszącą 12 miesięcy od daty zakupu.
  - dla Analizatorów spalin MULTILYZER STe (Art.-Nr: 45 292 10, 45 302 10, 45 482 10, 45 462 10) 36 miesięcy od daty zakupu, z wyłączeniem sensorów elektrochemicznych. Na sensor elektrochemiczny O2 producent udziela 60 miesięcy gwarancji od daty zakupu. Pozostałe sensory elektrochemiczne objęte są gwarancją wynoszącą 12 miesięcy od daty zakupu.
 8. Warunki Wydłużonej gwarancji nie obejmują sensorów: NO, SO2, NO2, CO do wysokich stężeń, które objęte są podstawową gwarancją producenta. Ewentualne wymiany tych sensorów i ich kalibracje będą wykonywane w oparciu o aktualny na dzień realizacji serwisu Cennik usług serwisowych, dostępny na stronie www.analizatory.pl.
 9. Gwarancja i/lub Wydłużona gwarancja traci ważność w wyniku dokonania samowolnych przeróbek lub obsługi Analizatora spalin i jego wyposażenia dodatkowego niezgodnie z instrukcją użytkowania. Gwarancja nie obejmuje części uszkodzonych z winy użytkownika np. wskutek uszkodzeń mechanicznych, zalania etc.
 10. Usługodawca zapewnia bezpłatny transport Analizatora spalin od Kontrahenta do Serwisu oraz z Serwisu do Kontrahenta pod warunkiem skorzystania z elektronicznego zgłoszenia serwisowego.
 11. Usługa Corocznego serwisu realizowana jest w trybie przyśpieszonym – w ciągu 48 godzin od dostarczenia urządzenia do Serwisu.

§ 5 Zakres Corocznego serwisu
Coroczny serwis obejmuje w swoim zakresie pakiet usług:

 • przegląd Analizatora spalin oraz wyposażenia dodatkowego,
 • niezbędne naprawy Analizatora spalin i wyposażenia dodatkowego wraz z wymianą części eksploatacyjnych,
 • kalibracja Analizatora spalin wraz z wydaniem certyfikatu kalibracji na okres dwunastu miesięcy od daty wykonania Corocznego serwisu.

§ 6 Ceny Corocznego serwisu

 1. Opłata za Coroczny serwis zależy od modelu Analizatora spalin i wynosi:
  - Analizatory spalin BLUELYZER ST: 379,00 zł netto (słownie: trzysta siedemdziesiąt dziewięć złotych),
  -  Analizatory spali EUROLYZER STx i MULTILYZER STe: 579,00 zł netto (słownie: pięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych).
 2. Opłata jest stała i niezmienna przez okres trzech lat od momentu przystąpienia Kontrahenta do Oferty serwisowej.
 3. Zmiana wysokości opłaty za Coroczny serwis wymaga wprowadzenia nowego Regulaminu, o którego zmianie Kontrahenci zostaną poinformowani z wykorzystaniem poczty elektronicznej, z przynajmniej trzymiesięcznym wyprzedzeniem.

§ 7 Odstąpienie od Oferty serwisowej

 1. Aby odstąpić od Oferty serwisowej wystarczy nie dostarczyć Analizatora spalin do Serwisu w terminie określonym w Regulaminie.
 2. Odstąpienie od Oferty serwisowej wiąże się z utratą wszelkich korzyści i przywilejów wynikających z Oferty serwisowej, w tym możliwości wydłużenia gwarancji podstawowej producenta. W sytuacji gdy Analizator jest już objęty Wydłużoną gwarancją to zostaje zakończona ona w dniu, który następuje w pierwszą rocznicę pod dniu wykonania ostatniego Corocznego przeglądu.
 3. Po odstąpieniu od Oferty serwisowej Analizator spalin będzie serwisowany w oparciu o aktualny na dzień realizacji serwisu Cennik usług serwisowych, dostępny na stronie www.analizatory.pl.

§ 8 Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne utrudnienia opóźnienia lub niemożność realizacji usługi wynikające z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, w szczególności w przypadku awarii technicznych oraz wystąpienia siły wyższej.
 2. W przypadku wystąpienia trudności wskazanych w pkt. 1. Usługodawca, w miarę posiadanych możliwości, udostępni Kontrahentom Analizatory lub wyposażenie zastępcze, na czas prowadzonego serwisu.

§ 9 Zmiany regulaminu

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie z zastrzeżeniem niezmienności wysokości opłaty za Coroczny serwis zawartej w § 6. pkt 2.
 2. Każdy Kontrahent zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu pocztą elektroniczną e-mail z wykorzystaniem adresu wskazanego w Formularzu zgłoszeniowym.
 3. W przypadku odmowy akceptacji nowego Regulaminu przez Kontrahenta Analizator spalin będzie serwisowany w oparciu o aktualny Cennik usług serwisowych, dostępny na stronie www.analizatory.pl przy zachowaniu warunków gwarancyjnych wskazanych w § 7 pkt. 2.

§ 10 Dane osobowe

 1. Akceptując Regulamin Kontrahent wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną (e-mail, telefon komórkowy) informacji marketingowych i handlowych oraz wyraża zgodę na kontakt telefoniczny w celach marketingowych.
 2. Dane osobowe Kontrahentów są zbierane i przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami). Administratorem danych osobowych jest Usługodawca - AFRISO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szałszy przy ul. Kościelnej 7, 42-677 Czekanów. Każdy z Kontrahentów ma prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i żądania ich usunięcia. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, należy kierować na adres biura Usługodawcy. Wszystkie dane osobowe są przechowywane w sposób zabezpieczający przed ich ujawnieniem i przetwarzane zgodnie z przepisami ww. Ustawy.
 3. W przypadku zmiany właściciela Analizatora spalin, dalsze korzystanie z Oferty serwisowej wymaga poprawnego wypełnienia Formularza zgłoszeniowego przez nowego właściciela oraz postępowania zgodnego z Regulaminem.

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Oferty serwisowej i jest wiążący dla Usługodawcy i Kontrahentów.
 2. Regulamin jest wiążący dla Kontrahenta, w tym znaczeniu, że niezrealizowanie przez Kontrahenta warunków Regulaminu skutkuje utratą dodatkowych korzyści i przywilejów Kontrahenta wynikających z Regulaminu.
 3. Korzystający z Oferty serwisowej Kontrahent potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz wyraża zgodę na zasady określone w Regulaminie.
 4. Strony postanawiają, że jakiekolwiek spory powstałe na gruncie ustaleń niniejszego Regulaminu załatwiane będą polubownie.
 5. Ostateczna interpretacja i wykładnia postanowień Regulaminu należy wyłącznie do organizatora usługi Oferty serwisowej.
Zamknij

Pliki cookies

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Przeglądarka internetowa umożliwia Ci zmianę ustawień dotyczących cookies. Nasza polityka prywatności

Afriso